Portal de stiri si analize economice

** Informatii de specialitate de la profesionisti in domeniu **

Important / Legislatia muncii

Model: Contract individual de munca la domiciliu   

BlogulSpecialistului.ro » Important » Legislatia muncii » Model: Contract individual de munca la domiciliu


Tags: Contract de munca, Contract individual de munca la domiciliu, munca la domiciliu, codul munciiVa oferim, mai jos, un model de contract individual de munca la domiciliu.

Conform art. 109 din Codul Muncii, contractul individual de munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si contine, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (2), urmatoarele:
a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu;
b) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului;
c) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.


Contract individual de munca la domiciliu

incheiat si inregistrat sub nr. ... / ......... in registrul general de evidenta a salariatilor

Data incheierii contractului ............................

A. Partile contractului

Angajator - persoana juridica/fizica ................ , cu sediul/domiciliul in .............. , inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ................ sub nr. ............... , cod fiscal .............. , telefon ............. , reprezentata legal prin ................ , in calitate de .................. , si salariatul/salariata cu munca la domiciliu 2 – domnul/doamna .................... , domiciliat/domiciliata in localitatea .............. , str. .............. nr. ..... , judetul ............, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ........ nr. ....... , eliberat/eliberata de ........... la data de ........... , CNP ................. , autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria .......... nr. ............... din data ..................... , am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului: ...........................................................................................

C. Durata contractului:
a) Determinata1, de ......... luni, pe perioada cuprinsa intre data de .............. si data de .............. /pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
b) Motivul incheierii contractului pe perioada determinata este urmatorul2: ..............................................................................................................................................
D. Locul de munca 1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/comportament etc.)............ din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ......................... . 2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...................

E. Felul muncii Functia/meseria ..................................... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F. Atributiile postului Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).

F1 Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului .......................................................................................................................................

G. Conditii de munca “1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991” privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase. 2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii 1.O fractiune de norma de .......... ore/zi 3, ......... ore/saptamana ....................... .
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .............. (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul Durata concediului anual de odihna este de ............ 4 zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma). De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .....................

J. Salariul:

1. Salariul de baza lunar brut: ...lei

2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ... ;
b) indemnizatii ... ;
b1) prestatii suplimentare in bani .........................................
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura .....................................
c) alte adaosuri ....

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ...................................................... (o data pe luna / lichidare sau de doua ori pe luna / avans si lichidare)

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ... ;
b) echipament individual de lucru ... ;
c) materiale igienico-sanitare ... ;
d) alimentatie de protectie ... ;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ...

L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de ....................... 5 zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ............ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca aplicabil;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca 6;
e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1.Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f)dreptul la acces la formare profesionala.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile7 ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/sectoare de activitate, inregistrat sub nr. ........... / .............. la Inspectoratul teritorial de munca a judetului/municipiului ........................... /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege. Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

ANGAJATOR, .................................. SALARIAT, ..............................

Reprezentant legal, ......................................

Pe data de .......................... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ...... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

ANGAJATOR, .................................

Note: 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, contractul individual de munca va fi inregistrat numai in registrul general de evidenta a salariatilor.

2 Sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei salariati care indeplinesc, la domiciliul lor, atributiile specifice functiei pe care o detin. In vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariatii cu munca la domiciliu isi stabilesc singuri programul de lucru. Angajatorul este in drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca.

3 Nu exista o limita minima a numarului de ore in cazul contractului individual de munca cu timp partial.

4 Minimum 20 de zile lucratoare, conform Codului muncii republicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011.

5 Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie, de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere, de cel mult 6 luni pentru absolventi. Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

6 Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa: a) clauza cu privire la formarea profesionala (art. 194 si urmatoarele din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii); b) clauza de neconcurenta (art. 21-24 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii); c) clauza de mobilitate (art. 25 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii); d) clauza de confidentialitate (art. 26 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii).

7 Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului. Prin contractele colective de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu.

Ai o intrebare din domeniul Legislatia muncii? Intreaba specialistii!
Alatura-te comunitatii ClubLegislatiaMuncii.ro facand CLICK AICI.
Expertii din domeniul Legislatia muncii iti raspund la orice intrebare! Detalii aici!

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

calcul salariu lunar brut pentru CIM cu timp partial determinata + detalii?

Intrebare: Buna ziua, as dori sa stiu, daca exista posibilitatea, ca prin intermediul unui CIM partial, sa angajez o persoana in 13 firme si ce salariu brut trebuie sa trec eu pe fiecare contract, tinand cont ca ma raportez la viitorul salariu minim, cel de 1050 ron (ce va fi activ de la 1 iulie). Asadar: - pentru 1 firma va lucra 25 de ore saptamanal = 100 ore pe luna. Ce salariu brut, raportat la 1050, trebuie sa ii trec in CIM pentru acest nr de ore? - pt a 2, a 3a si a 4a firma va lucra 2 ore/sapt = 8 ore pe luna. Ce salariu brut, raportat la 1050, trebuie sa ii trec in CIM pentru acest nr de ore? - pentru firmele 5-13 va lucra 1 ora/saptamana=4 ore pe luna.Ce salariu brut, raportat la 1050, trebuie sa ii trec in CIM pentru acest nr de ore? De asemenea, va rog sa imi confirmati, daca intr-un CIM cu timp partial, zilele de concediu nu se mai calculeaza in concordanta cu orele muncite? Eu am inteles ca ii pot trece minim 20 de zile CO De asemenea, ca nr de zile de proba, neavand functie de conducere si fiind un CIM cu timp partial pe perioada determinata, ce perioada de proba ar trebui sa scriu? As mai vrea sa stiu si daca am inteles corect: un salariat cu CIM partial nu va beneficia de deducere? In afara de detaliile de mai sus si ca mai trebuie sa specific ca nu va efectua ore suplimentare (doar in caz de forta majora) si sa mentionez repartitia orara + locatia, ce ar trebui sa mai stiu despre un CIM cu timp partial pe perioada determinata? multumesc anticipat si astept raspunsul Dvs. pentru a putea da drumul la contracte

Raspuns: Salariul de incadrare trebuie sa respecte nivelul minim pe economie stabilit la nivel de tara prin H... citeste tot raspunsul aici


BlogulSpecialistului

Ti-a placut articolul Model: Contract individual de munca la domiciliu? Aboneaza-te la newsletter-ul GRATUIT si poti sa primesti direct in casuta de email articole precum acesta.


 
 
Ultimele articole adaugate

Newsletter GRATUIT

Cauta


						

Ultimele stiri

Top articole

Arhiva articole

Links

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.
Daca vrei Stiri si Articole din Romania reala,
cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.